De Castelladral a Navàs sense passar per Navars

El municipi que avui en dia es coneix com “Navàs” s’anomenà Castelladral fins el 1937. Per aquest motiu no apareix amb la forma “Navàs” a la “Llista dels noms dels Municipis de Catalunya” del 1933:

El 1937 l’Ajuntament de Castelladral sol·licitava a la Conselleria de Seguretat Interior el canvi de nom per “Navàs”. Per al procediment, un Decret de Seguretat Interior de 9 d’octubre de 1936, publicat al DOGC 285, 11/10/1936, pàgs. 141 i 142, establia que “per a canviar el nom d’un poble caldrà que ho acordi l’Ajuntament, sotmetent l’acord a l’aprovació del Consell de la Generalitat”. Així doncs, el DOGC núm. 28, de 28 de gener de 1937, publicava el canvi de nom de Castelladral per Navàs:

DOGC 28, 28/01/1937, p. 426

A principis de gener de 2022 l’usuari de twitter @georgeengel73 feia públic un document molt interessant, sobre l’anunci de canvi de nom del municipi que trameté l’Ajuntament de Navàs el dia 1 de febrer de 1937 als altres ajuntaments catalans, per tal de notificar-los la variació:

Document difós a Twitter per Xavi Novell.

Acabada la guerra civil, el franquisme tornà a la denominació de Castelladral. Aquesta denominació continuà vigent fins el 1960, i en aquell any el nom del municipi es tornà a canviar pel que ja havia adoptat el 1937, però castellanitzat: Navás. A la primera llista de noms oficials dels municipis catalans, aprovada per la Generalitat restaurada el 1983, el topònim hi aparegué catalanitzat i amb l’accent obert, Navàs (Núm. 474 a la llista):

Tanmateix, la forma normativa d’aquest topònim és Navars i no Navàs. S’adoptà la forma “Navàs” el 1937 perquè, per les circumstàncies de la guerra, no es va consultar l’IEC per al canvi de nom i la correcció de la forma. Això va fer que el topònim aparegués així el 1983. Joan Coromines ho aclareix a l’Onomasticon Cataloniae, v. 5, p. 449, col. b, lín. 4.