La grafia Cabacés no es va oficialitzar legalment

La LLEI 12/1982, de 8 d’octubre, per la qual es regula el procediment per al canvi de nom dels municipis de Catalunya, a l’article 1 deia que “només es podrà canviar el nom d’un municipi si així ho acorda el seu Ajuntament, en els termes que regula aquesta Llei”. A banda, la disposició transitòria establia que mentre no fos aprovat definitivament el canvi de nom dels municipis de Catalunya, aquests conservarien el que llavors era vigent “per bé que en la seva expressió catalana”. Una disposició addicional també establia que “el Departament de Governació de la Generalitat publicarà anualment la llista oficial dels municipis de Catalunya”. La disposició transitòria, referint-se a “la seva expressió catalana” per als topònims, fa avinent que per als municipis que no canviaven de nom s’oficialitzava la grafia lingüísticament correcta del seu topònim.

La grafia “Cabassers” aparegué com a forma oficial del topònim d’aquest municipi a la Resolució de 4 de febrer de 1983, publicada pel que disposava la disposició addicional de la Llei 12/1982, que establia que el Departament de Governació publicaria anualment la llista oficial dels municipis de Catalunya. Això canviaria a la llista de l’ORDRE de 20 de desembre de 1988, on hi apareixia la grafia “Cabacés”. Tal com fan evidents els cinc darrers documents de l’expedient sobre la toponímia de Cabassers instruït per la Generalitat entre 1980 i 1989, la grafia “Cabacés” s’incorporà a la llista de noms oficials que publicava l’ORDRE de 20 de desembre de 1988 sense cap resolució que aprovés el canvi de Cabassers per Cabacés.

L’11 de desembre de 1987 la Direcció General d’Administració Local traslladava a l’Ajuntament de Cabassers un escrit pel qual desestimava el canvi de grafia que havia sol·licitat el 1985, fent constar que “en definitiva, l’acord municipal perquè el nom del municipi sigui el de Cabacés està en contradicció amb els informes esmentats”, referint-se als dictamens emesos per l’Institut d’Estudis Catalans i la Direcció General de Política Lingüísitca, que es troben al mateix expedient. Ja el 1986 el Consell Executiu del Govern no havia aprovat el projecte del decret de ratificació de l’acord de l’Ajuntament per a canviar la grafia, que es va quedar arxivat a l’expedient, sense signar ni publicar mai.

Però amb tot, després que la Generalitat desestimés el canvi el 1987, la pretesa oficialització de la grafia “Cabacés” es va fer per la porta del darrere, d’amagat, el 1988, mitjançant un procediment irregular no contemplat a l’ordenament jurídic, substituint discretament la grafia Cabassers per la de Cabacés en una llista d’una Ordre de 20 de desembre de 1988, publicada al DOGC 1101. Per a fer-ho, la Direcció General d’Administració Local enviava a l’Ajuntament, el 18 de juliol de 1988, “un llistat dels noms d’entitats de població del vostre municipi, tal com figuren a les nostres relacions i com seran publicats properament al DOGC”, afegint que si hi veien algun error, que el fessin saber en quinze dies. I com que la grafia que constava al llistat era “Cabacés” l’Ajuntament no va dir res. Des de llavors s’ha dit, falsament, que la grafia oficial del topònim del municipi de Cabassers és “Cabacés”. I com que era un canvi de grafia irregular, sense complir cap formalisme ni cap requisit, per això tampoc no complí el que disposa la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que diu a l’article 14 que “los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley, se publiquen en el «Boletín Oficial del Estado»”. El Real Decreto 1690/1986, que desenvolupa el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, disposa el mateix a l’art. 30. Des de la promulgació d’aquestes normes, el BOE ha publicat tots els canvis de nom de municipis catalans esdevinguts de 1985 ençà. Tots excepte dos: els Hostalets de Pierola i Cabacés. En no haver-se publicat mai al DOGC cap disposició que aprovi el canvi de grafia de Cabassers per Cabacés, ni s’hagi complert el que disposa l’art. 14 de la Ley 7/1985 referent a la publicació d’aquesta aprovació també al BOE, la grafia “Cabacés” no pot ser tinguda com a forma oficial d’aquest topònim, i ha de ser considerada oficial la forma “Cabassers”, tal com disposà el Govern de la Generalitat el 1983, (i com ratifiquen les llistes de1984 i 1985), ja que no s’ha aprovat mai cap resolució que digui el contrari i que permeti avalar el canvi incorporat a l’Ordre de 20 de desembre de 1988, que mostra la grafia “Cabacés” com si fos l’oficial.

Per acabar, i per les al·lusions fetes més amunt als Hostalets de Pierola: cal dir que el DOGC publicà el Decret 79/1987, pel qual el Govern aprovava aquest canvi de nom però, en canvi, no es complí el formalisme de publicar-lo també al BOE. Potser fou un descuit?

image_pdfPDFimage_printImpressió