Villafranco del Delta

Poblenou del Delta és un nucli del municipi d’Amposta, que va ser creat el 1957 per l’Instituto Nacional de Colonización com a establiment agrícola. Se li va posar el nom de Villafranco del Delta en honor al dictador Francisco Franco. La Generalitat li va canviar la denominació el 1989 (DOGC 1101) per la de Poblenou del Delta, l’article 12.1 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya, vigent en aquell moment, donava la potestat al Govern per a determinar el nom dels nuclis de població. Però l’Ajuntament d’Amposta, segons recullen les actes dels Plens dels anys següents al canvi, no se n’assabentà fins el 2007. Des del 2003 ERC tractava la proposta de canvi de nom del nucli, i fins i tot el 2007 va presentar una moció a l’ajuntament per a aconseguir-ho, però fou rebutjada. Davant la resistència al canvi per part d’alguns veïns del nucli, l’Ajuntament volia organitzar una consulta perquè decidissin si volien mantenir el topònim de la dictadura o no. Tot plegat va ser superflu, perquè el 1989 la Generalitat li havia canviat el nom pel de Poblenou sense dir res a ningú, i aparegué així a la primera edició del Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya, el 2003. De fet, des de la dècada de 1990 els indicadors recollien la doble nomenclatura per al nucli, com s’aprecia en aquesta imatge publicada pel Diari de Tarragona el 21 de juny de 1998:

El debat que hi va haver a l’Ajuntament d’Amposta sobre aquesta matèria, de 2003 a 2008, quedà reflectit a les actes de diversos plens:

L’acta de la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament d’Amposta de 27/01/2003 recull una intervenció de la regidora Marta Cid, al torn obert de paraules:

La necessitat de donar solució a la duplicitat de denominació del nucli de població de Poble Nou com és conegut i Villafranco del delta com és el seu topònim oficial. El Sr. Alcalde diu que aquest és un tema que ha d’abordar-se i ha de fer-se mitjançant una consulta, com així ha estat el parer dels diferents governs municipals. No voldria que el plantejament de la consulta en un moment no apropiat dones lloc a ferir la sensibilitat d’algunes persones per una manca de suficient pòsit favorable a l’alternativa del canvi de denominació.

Al ple del 29/03/2007 ERC d’Amposta presentà una moció per a l’eliminació del nomenclàtor i la simbologia franquista del municipi. El grup municipal del PSC ho va afegir el canvi de denominació de Villafranco del Delta:

El Regidor Sr. Antoni Espanya diu que el Grup del PSC-PM està d’acord amb la moció i assenyala dos situacions més que podrien ser objecte de modificació: la denominació del nucli de població de Villafranco del Delta (conegut per tothom com Poble Nou del Delta) i l’edifici Carrero Blanco, que en haver-hi la seu d’una Mesa electoral, al menys en aquesta referència s’hauria de modificar.

L’alcalde va respondre el següent:

El Sr. Alcalde diu que de la moció sembla que en el municipi hi ha molts de símbols d’aquesta mena, quant en la realitat no n’hi han més dels exposats i d’aquestos recorda que respecte el carrer Garcia Valiño va fer-se una consulta als veïns del mateix per veure de canviar-li la denominació resultant aquesta negativa i en que respecta a la denominació de la Mesa electoral, ja s’ha modificat la seva denominació, canviant-se per “Centre municipal de serveis socials”. Per tant i per tal de poder fer possible la proposta formula una proposta de modificació de la proposta de resolució que passaria per: la realització d’un anàlisis exhaustiu del nomenclàtor per tal de determinar les denominacions que haurien de ser modificades, la consulta als veïns afectats i de resultes d’aquesta/es consultes l’Ajuntament adoptaria la decisió corresponent.

Al ple del 29/10/2007 de nou ERC Amposta presentava una moció de substitució de simbologia i noms feixistes de la ciutat, on es demanava:

Canviar l’oficialitat del nom de “Villafranco del Delta” pel de Poblenou del Delta.

La regidora Marta Cid ho argumentava així:

Que la Llei de la Memòria Històrica demanarà als Ajuntaments que eliminin els símbols feixistes. Que es va nomenar a la Sra. Encarna representant de Villafranco del Delta perquè no es podia nomenar com a
Poble Nou del Delta, sabent que la gent utilitza el nom de Poble Nou del Delta.

La moció va ser rebutjada pel ple.

Al ple del 08/01/2008, al torn de precs i preguntes, ERC va treure la qüestió de Villafranco un altre cop:

La Sra. Cid demana per la situació actual del Poblenou del Delta, doncs es va rebutjar la moció per canviar-li el nom de Villafranco del Delta i resulta que en el nomenclàtor del 2003 ja apareixia el nucli de població com a Poblenou del Delta. A més, vostè l’any 2007 va signar un decret d’alcaldia nomenant a la Sra. Encarna com a representant de Villafranco del Delta, així doncs, demana que es faci una rectificació del decret i, que esbrini com és que el nomenclàtor ha modificat el seu nom. Apunta que els veïns s’han sentit descol·locats perquè primer se’ls va dir que es faria una consulta i ara resulta que aquesta no cal fer-la. Pregunta si amb la mateixa rapidesa faran el canvi de denominació dels carrers amb noms feixistes.

L’alcalde va respondre això:

El Sr. Ferré li respon que el ridícul el vam fer tots, vostès per presentar la moció i nosaltres per dir-los que posaríem en marxa el procediment per fer la consulta popular. A partir d’aquí, a instàncies de l’Ajuntament en els tràmits inicials per fer la consulta, concretament de Secretaria, arriba un escrit en el que se’ns comunica que en el Registre d’Entitats Locals de la Generalitat, el nucli de població de Villafranco del Delta està inscrit com a Poblenou del Delta. Del canvi de noms dels carrers, m’han dit que alguns veïns em faran arribar signatures que no volen que es canviï el nom d’alguns carrers.

Segons es desprèn de les actes dels plens de l’Ajuntament d’Amposta, la Generalitat va canviar el nom del nucli de Villafranco del Delta pel de Poblenou del Delta unilateralment el 2003, sense notificar-ho a l’Ajuntament. L’Ajuntament, segons es desprèn del que diu l’alcalde al ple del 08/01/2008, es va assabentar d’aquest canvi de nom oficial quan, iniciant els tràmits per a fer una consulta als veïns dellloc, la Generalitat comunicà que el nucli estava inscrit al Registre d’Ens Locals com a Poblenou del Delta i no com a Villafranco del Delta.

Hem demanat a la Conselleria de la Presidència còpia de l’expedient de canvi de nom de Villafranco del Delta per Poble Nou del Delta, però ens han respost que no se’n va fer cap, i que al seu arxiu no hi ha documentació sobre aquest canvi. Les úniques referències documentals sobre aquesta matèria són a les actes de l’Ajuntament d’Amposta, de les que hem transcrit les parts que en parlen. El cas és, però, que l’ORDRE de 20 de desembre de 1988, per la qual es fa pública la llista dels noms oficials dels municipis de Catalunya, de les seves unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades, que era la primera llista oficial de topònims de municipis que incloïa la dels seus nuclis de població, ja incorporava la denominació Poblenou del Delta per a l’antiga Villafranco del Delta.

image_pdfPDFimage_printImpressió