El Govern corregirà la toponímia oficial no normativa

El 29 de novembre de 2022 el Govern ha dut a terme un consell executiu extraordinari sobre l’estat de la llengua catalana, i per a esperonar l’impuls de les polítiques lingüístiques a cada Departament. Com a resultat, ha presentat un pla de 100 accions, recollides en un dossier titulat El català, llengua de país.

Hi ha dos punts, sota la responsabilitat del Departament de Territori, que es refereixen a la toponímia:

46 — Garantir l’ús de la toponímia en català i aranès
El Departament vetlla perquè es garanteixi l’acompliment de la legislació lingüística en matèria de toponímia. Treballa amb els diferents agents implicats per a la incorporació d’una clàusula d’obligat compliment a totes les fórmules jurídiques i administratives de contractació, per a fer servir les formes oficials de la toponímia i cartografia de Catalunya.

92 — Garantir l’ús de la toponímia en català i aranès
El Departament vetllarà pels topònims aranesos en tots els mitjans i pel que fa a l’àmbit cartogràfic i geològic. El Departament treballarà per garantir l’acompliment de la legislació lingüística en matèria de toponímia conjuntament amb la Comissió de Toponímia.

Tant el punt 46 com el 92 remarquen que el Departament de Territori vetllarà per garantir “l’acompliment de la legislació lingüística en matèria de toponímia”. Els únics topònims que no compleixen aquesta legislació son els anomenats “oficials no normatius“. Aquests són noms de lloc que no respecten l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, que estableix que els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, i els de la Vall d’Aran, l’aranesa.

El punt 46 també afirma que les fórmules jurídiques i administratives de contractació incorporaran una clàusula d’obligat compliment “per a fer servir les formes oficials de la toponímia”. També per això caldrà corregir els topònims oficials no normatius, ja que si es mantingués la toponímia oficial no normativa aquesta clàusula obligaria a usar, en frau de llei, topònims oficials que no poden ser-ho perquè incompleixen la Llei de Política Lingüística.

Celebrem que el Govern hagi emprès el camí de la correcció. Els topònims oficials s’han d’escriure segons la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, com estableix la Llei 1/1998, de Política Lingüística, i no segons la voluntat arbitrària de ningú. Es corregeix, doncs, un greuge històric que es generà principalment durant la dècada de 1980, i que ha imposat durant molts anys grafies deturpades i noms impropis a les denominacions oficials de diversos municipis i nuclis de població.

Restem pendents de veure ben aviat el resultat d’aquestes accions correctives.