Hem demanat la modificació de la legislació de règim local per garantir el compliment de la Llei de Política Lingüística a la toponímia

En data 23 de gener de 2023 hem demanat al Govern de la Generalitat de Catalunya que es revisin i es modifiquin o suprimeixin les parts que calgui dels articles 30 i 31 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i també dels articles 2, 3, 4, 5, 6, 14 i 15 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya, amb l’objectiu que la legislació de règim local garanteixi el compliment de l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística. Aquest article diu literalment:

Els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, excepte els de la Vall d’Aran, que tenen l’aranesa.

Demanem aquesta modificació perquè la legislació de règim local obligui a corregir els topònims oficials que no respecten la Llei de Política Lingüística. A la pràctica, actualment, les incoherències internes d’aquesta legislació de règim local provoquen que diversos ajuntaments incompleixin la Llei de Política Lingüística a la toponímia oficial, i que mantinguin com a denominacions de municipis, nuclis i disseminats topònims impropis, amb faltes ortogràfiques i fins i tot imposats pel franquisme. Això genera els anomenats “topònims oficials no normatius”, oxímoron per a definir la situació d’inseguretat jurídica que genera aquest fet: és a dir, topònims que són oficials tot i no poder-ho ser per no complir els requisits que estableix la Llei de Política Lingüśitica.

El Govern no ha de permetre que alguns ajuntaments, amb actituds impròpies d’administracions democràtiques, continuïn escudant-se darrere d’una legislació de règim local contradictòria per a esquivar el compliment de la Llei de Política Lingüística i imposar voluntats particulars i arbitràries a les denominacions oficials de municipis i entitats de població.


Article relacionat:
Un cas pràctic que mostra per què el Govern ha de corregir la legislació de règim local

image_pdfPDFimage_printImpressió