Hem demanat el restabliment de la toponímia normativa a diversos nuclis de Josa i Tuixén i la Torre de Cabdella

El 30 d’abril de 2003 el Ple de l’Ajuntament de Josa i Tuixén va acordar demanar el canvi de la grafia del nom oficial de la capital del municipi, així com també la del municipi. Demanaven que se substituís la forma normativa “Tuixén” per la no normativa “Tuixent”, com consta a l’expedient instruït per la Direcció General d’Administració Local sobre aquest canvi, conservat a l’arxiu del Departament de Presidència. El 10 de març de 2004 la Direcció General d’Administració Local dictà una resolució que aprovava el canvi de grafia de Tuixén per Tuixent per a aquest nucli de població com consta a l’expedient referit. A l’expedient en qüestió hi consta una sol·licitud de l’Institut d’Estudis Catalans per la que demana que s’esmeni la resolució de 10 de març de 2004, en tant que no s’havia complert el preceptiu procediment de consulta a l’IEC d’acord amb l’art. 4 del Decret 60/2001, vigent en aquell moment per a dur a terme canvis a la denominació de municipis i nuclis de població. Al mateix expedient hi consta un informe jurídic que cita tota la normativa aplicable al cas excepte l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, que diu literalment que “Els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans”. La conclusió de l’informe és que el canvi de denominació del nucli de Tuixén per Tuixent “ha ser [sic] tramitat de forma correcta, d’acord amb les normes procedimentals, acomplint tots els requisits previstos legalment”. També al mateix expedient hi consta l’oposició de l’IEC al canvi de denominació del nucli de Tuixén per Tuixent, que considera improcedent perquè no s’han respectat els preceptes legals i ho reforça esmentant el Decret 397/2004, de 5 d’octubre, pel qual es denegava a aquell ajuntament el canvi de nom del municipi de Josa i Tuixén per Josa i Tuixent per no estar d’acord amb el que disposa l’art. 18.1 de la Llei 1/1998. Segons mostra el “Registre del sector públic local de Catalunya”, s’acabà acceptant la pretensió no fonamentada de l’Ajuntament de Josa i Tuixén per a oficialitzar una deturpació com a nom oficial del nucli capital del municipi de Josa i Tuixén, “Tuixent” (com consta a l’apartat “Entitats que formen l’ens”).

En un cas idèntic al de Josa i Tuixén, el Ple de l’Ajuntament de la Torre de Cabdella de 18 d’abril de 2013 incoà un procediment per al canvi de nom de cinc nuclis del municipi: Cabdella per Capdella; la Central de Cabdella per la Central de Capdella; la Torre de Cabdella per la Torre de Capdella; Oveix per Obeix; i Envall per Emball. L’acta es pot consultar en aquest enllaç. El procediment s’exposà al públic per un termini de trenta dies, amb la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 92, de 28 de maig de 2013, que es pot consultar en aquest enllaç. El Ple de l’Ajuntament de la Torre de Cabdella de 4 de novembre de 2013 va estimar una al·legació d’oposició al canvi de denominació del nucli d’Envall per Emball, perquè “es va presentar documentació justificant la grafia actual d’Envall, juntament amb un informe de l’Institut d’Estudis Catalans”. L’acta es pot consultar en aquest enllaç. Una informació publicada a la web oficial de l’Ajuntament de la Torre de Cabdella el 9 de juny de 2015, sota el títol “Capdella s’escriu amb P”, explica que “Després d’anys de reivindicació, l’Ajuntament de la Torre de Capdella aconsegueix que la Generalitat accepti que els topònims Capdella, la Central de Capdella i la Torre de Capdella s’escriguin amb p, i Obeix amb b.” La notícia es pot consultar en aquest enllaç de la web de l’Ajuntament de la Torre de Cabdella. Consultada la Direcció General d’Administració Local d’acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aquesta va informar el 05/09/2022 que no es conservava cap expedient dels canvis de nom dels nuclis de la Torre de Cabdella per “la Torre de Capdella”, Cabdella per “Capdella”, Central de Cabdella per “Central de Capdella”i Oveix per “Obeix”. Tanmateix, sí que facilità l’expedient de canvi de nom del municipi de la Torre de Cabdella per “la Torre de Capdella”, que fou denegat per l’ACORD GOV/72/2016, de 7 de juny. L’Ajuntament de la Torre de Cabdella va sol·licitar el 2015 el canvi de nom oficial del municipi pel de la Torre de Capdella. Aquest canvi de nom es va denegar perquè la grafia està en desacord amb el criteri de l’Institut d’Estudis Catalans, expressat en un informe inclòs a l’expedient instruït per la Direcció General d’Administració Local sobre aquest canvi, que deixa clar que la forma normativa (i per tant la que compleix el precepte de l’art. 18.1 de la Llei 1/1998, i com resol l’ACORD GOV/72/2016, de 7 de juny) és Cabdella, i que “Capdella” és una forma prenormativa. Aquest mateix criteri es va ignorar per a permetre l’oficialtizació dels nuclis que contenen el denominador “Cabdella” i substituir-lo per “Capdella”. El 23 d’octubre de 2013 l’Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans emeté informes oposant-se a la sol·licitud de canvi de denominació que l’Ajuntament de la Torre de Cabdella havia fet per a diversos nuclis del municipi. Els informes de l’IEC foren ignorats. Segons mostra el “Registre del sector públic local de Catalunya”, s’acabà acceptant la pretensió no fonamentada de l’Ajuntament de la Torre de Cabdella i s’oficialitzaren les formes Capdella, Central de Capdella, Obeix i la Torre de Capdella com a noms oficials d’aquests nuclis (com consta a l’apartat “Entitats que formen l’ens”).

L’article 18.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, diu que “els topònims de Catalunya tenen com a única forma oficial la catalana, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans”. L’article 47.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques diu que les disposicions administratives que vulnerin la Constitució, les lleis o altres disposicions administratives de rang superior seran nul·les de ple dret. L’art. 62 de la derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, vigent en el moment de dur-se a terme els procediments administratius referits, establia el mateix precepte. L’oficialització de topònims vulnerant el que disposa l’art. 18.1 de la Llei 1/1998 és arbitrària en tant que no s’ajusta a dret, i és subjecta al principi d’interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics, contemplat a l’art. 9.1 de la Constitució, pel qual aquestes actuacions administratives han de ser declarades il·legals.

Per tant, hem demanat a la Direcció General d’Administració Local que es declarin nuls de ple dret els procediments de canvi de nom oficial dels nuclis de Tuixent (municipi de Josa i Tuixén) i dels nuclis de Capdella, Central de Capdella, Obeix i la Torre de Capdella (municipi de la Torre de Cabdella). I que siguin restablertes com a oficials i d’ofici les formes normatives i legals dels topònims:

Tuixén, Cabdella, Central de Cabdella, Oveix i la Torre de Cabdella.

image_pdfPDFimage_printImpressió