El Senat demana als ajuntaments dels municipis amb topònims franquistes que compleixin la Llei de Memòria Democràtica

El 9 de gener de 2023 (i tramitat el 24 de gener de 2023) el Senat, a l’empara de l’article 20.2 del seu Reglament, va requerir als ajuntaments de CabacésCapmanyLladó i Rialp les actes dels acords adoptats pels seus òrgans de govern en les quals accepten complir la Llei 20/2022, de 19 d’octubre, de Memòria Democràtica, i recuperar la denominació democràtica dels municipis. Les sol·licituds d’informe les signa el senador de Compromís Carles Mulet.

La Llei de Memòria Democràtica

La Llei 20/2022 va entrar en vigor el 21 d’octubre de 2022, i il·legalitza tota la simbologia franquista, també la toponímia imposada per la dictadura. L’article 4.4 d’aquesta llei reconeix la política de persecució i repressió del franquisme contra la llengua i la cultura catalanes, i l’article 30 estableix el dret al reconeixement i a la reparació integral de les víctimes. La toponímia, deturpada pel franquisme per motius ideològics, s’engloba en el dret de reparació que preveu l’art. 30. A banda l’article 35.2 considera simbologia franquista els topònims imposats per la dictadura, i l’art. 37 estableix els procediments de retirada.

Trenta dies per a respondre

Segons disposta l’article 20.2 del Reglament del Senat, els ajuntaments requerits hauran de facilitar la documentació sol·licitada o manifestar al President del Senat, en un termini no superior a trenta dies hàbils, les raons fonamentades en Dret que ho impedeixin. Els informes es van demanar el 9 de gener i la Mesa del Senat va aprovar les sol·licituds el 24 del mateix mes.

I si no volen complir la llei?

Aquests ajuntaments esquiven el compliment de la Llei de Política Lingüística des del mateix any que es va promulgar, el 1998, utilitzant un subterfugi provocat per incoherències internes de la legislació de règim local. La Llei de Política Lingüística no preveu cap mecanisme de sanció per als casos d’incompliment a la toponímia. En canvi, i en el cas que els ajuntaments es neguin a retirar els topònims franquistes que il·legalitza la llei de Memòria Democràtica, aquesta sí que preveu un règim de sancions, que consisteix en multes econòmiques (art. 37.4), la privació de subvencions (art. 39) i l’actuació d’ofici per part de l’administració competent, que incoarà el procediment de retirada si qui ho ha de fer s’hi nega (art. 37.1).

Podeu llegir íntegrament en aquests documents en PDF les sol·licituds d’informes requerits als ajuntaments de Cabacés, Capmany, Lladó i Rialp.

L’obligació de compliment

Tot i que algun d’aquests ajuntaments havia assegurat que traspassarien als seus veïns la responsabilitat de prendre la decisió de si mantenir o no els topònims franquistes, l’obligatorietat del compliment de la llei exclou totalment aquesta possibilitat, com explicà a la candena SER Eduardo Ranz, advocat de l’Associació de Víctimes del Franquisme, preguntat sobre la toponímia franquista l’octubre passat, poc abans que entrés en vigor la Llei de Memòria Democràtica.


Resumit a Mastodon i a Twitter.

image_pdfPDFimage_printImpressió