Caçà de Pelràs

Al municipi de Corçà, al Baix Empordà, hi ha el nucli de Caçà de Pelràs. Com Caçà de la Selva, aquest topònim deriva de l’ètimon romà Cattianum, amb el nom propi Cattius, com prova Coromines (On. Cat. Vol. III, 172, col. a lín. 18). Aebischer va creure erròniament que derivava del nom propi romà Cassianu, però el cert és que la primera menció documental , del 1159, diu S. Martinus de Cachan, i el 1163 un document menciona l’alodium de Cattiano.

La grafia correcta per a representar el so fricatiu alveolar sord en posició intervocàlica d’una paraula que ha arribat al català actual directament del llatí és la “c” o “ç” segons la norma d’ús. Tanmateix, en el cas de Caçà de la Selva, l’Institut d’Estudis Catalans, responsable de la fixació gràfica oficial dels topònims per l’article 18.1 de la Llei 1/1998, de Política Lingüística, va decidir acceptar la grafia Cassà de la Selva per un motiu que avui en dia ja no és vàlid: durant la dècada de 1980 els sistemes informàtics no reproduïen la ç, i el topònim hi apareixia amb la forma malsonant Caca de la Selva. La informàtica actual ja no té aquest problema, i per tant la mesura de l’IEC ja no té sentit. Si Caçà de Pelràs manté la ç des que la Generalitat recuperà les competències sobre toponímia, Caçà (Cassà) de la Selva també l’hauria de mantenir.

Caçà de Pelràs apareix correctament grafiat a l’ORDRE de 20 de desembre de 1988, per la qual es fa pública la llista dels noms oficials dels municipis de Catalunya, de les seves unitats de població i de les entitats municipals descentralitzades (DOGC 1102, 02/02/1989, pàg. 540). Aquest era el primer cop que el DOGC publicava la llista de noms oficials dels nuclis de població, a més dels de municipis. També consta amb l’ortografia correcta a la llista d’entitats que formen l’ens Ajuntament de Corçà al registre públic de Municat. Tanmateix, al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya hi apareix amb la grafia incorrecta “Cassà de Pelràs”, potser per influència del “Cassà de la Selva”, amb la grafia en “ss” impròpiament acceptada per l’IEC. Als indicadors de les carreteres i al de l’entrada del nucli també hi consta grafiat com “Cassà de Pelràs (captures de Google Street View de l’agost de 2013).