Informe de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que és la institució científica que ha d’avalar o reprovar qualsevol modificació dels noms dels municipis de Catalunya, segons el Decret 139/2007, de 26 de juny (DOGC 4914, del 28), pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.

L’article 3.3 del mateix Decret estableix, en referència a l’informe de l’IEC, que “aquest informe no és preceptiu quan la proposta de nova denominació acordada per l’ajuntament s’adeqüi al criteri expressat per l’Institut d’Estudis Catalans en un informe anterior”. Aquest és el cas per a Cabassers, i per tant el procediment administratiu de correcció del nom oficial serà més àgil, ja que ja existeixen informes previs que l’avalen.

Els documents que es poden veure als enllaços faclitats consten incorporats l’expedient de canvi de nom del municipi, o a sol·licituds realitzades per la Comissió de Toponímia, que hem obtingut del Departament de la Presidència pel que estableix la Llei 19/2014, i es distribueixen sota les condicions de la Llicència oberta d’ús d’informació Catalunya:

Informe del 1985

Informe del 2002