Informe de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que és la institució científica que ha d’avalar o reprovar qualsevol modificació dels noms dels municipis de Catalunya, segons el Decret 139/2007, de 26 de juny (DOGC 4914, del 28), pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.

L’article 3.3 del mateix Decret estableix, en referència a l’informe de l’IEC, que “aquest informe no és preceptiu quan la proposta de nova denominació acordada per l’ajuntament s’adeqüi al criteri expressat per l’Institut d’Estudis Catalans en un informe anterior”. Aquest és el cas per a Cabassers, i per tant el procediment administratiu de correcció del nom oficial serà més àgil, ja que ja existeixen informes previs que l’avalen: