Fonaments científics

D’Avicabescer a Cabassers: l’evolució d’un topònim. Proposta de rectificació. El llibre explica l’origen del topònim Cabassers, la seva transmissió documental des del segle XII, la seva evolució al llarg de la història i la seva corrupció en la forma al·lòctona “Cabacés”. Podeu descarregar aquest treball en PDF mitjançant aquest enllaç: