Normativa d’aplicació al Principat de Catalunya.

Normativa vigent:

DECRET 133/2020, de 17 de novembre, sobre l’establiment i l’ús de la toponímia i sobre la Comissió de Toponímia.

Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de carreteras (L’art. 42.6 estableix que als indicadors de carreteres de Catalunya la toponímia hi ha de figurar en català o aranès d’acord amb la normativa de la Generalitat).

DECRET 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d’ens locals de Catalunya (modificat pel DECRET 344/2022, de 22 de novembre, pel qual es modifica el Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els símbols i el Registre d’ens locals de Catalunya)

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña (DECRET 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dona publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya). (Arts. 151b i 155b).

DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. (Arts. 31 a 34).

LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. (Art. 18).

LLEI 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans.

Normativa històrica (no vigent):

DECRET 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia.

DECRET 243/1998, de 22 de setembre, de modificació dels articles 58, 59, 66, 67 i 68 del Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals, aprovat pel Decret 140/1988, de 24 de maig.

DECRET 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia.

DECRET 140/1988, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals.

LLEI 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya (arts. 29 a 34).

LLEI 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística a Catalunya. (Art. 12).

LLEI 12/1982, de 8 d’octubre, per la qual es regula el procediment per al canvi de nom dels municipis de Catalunya.

Llei Municipal de Catalunya de 5 de gener de 1934, BOGC n. 8, 08/01/1934. (Art. 14).

Decret de Governació, d’aprovació dels noms oficials dels municipis de Catalunya. BOGC n. 119, 14/11/1933.

Canvis de noms, consultes populars no refrendàries i segregacions de municipis:

Accediu a la llista

Registre de modificacions de la toponímia municipal de Municat, des de 1976


Normativa d’aplicació a la Catalunya del Nord

Normativa vigent:

Code général des collectivités territoriales, art. L2111-1.


Normativa d’aplicació a les Illes Balears

Normativa vigent:

Decret 36/2011, de 15 d’abril, pel qual es crea la Comissió de Toponímia de les Illes Balears.

Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (modifica l’art. 14 de la Llei 3/1986)

Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (art. 14).

Canvis de noms de municipis de les Illes Balears:

Accediu a la llista


Normativa d’aplicació al País Valencià

Normativa vigent:

DECRET 69/2017, de 2 de juny, del Consell, de regulació dels criteris i procediment per al canvi de denominació dels municipis i altres entitats locals de la Comunitat Valenciana. 

Normativa històrica (no vigent):

DECRET 58/1992, de 13 d’abril, del Govern valencià, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis.

DECRET 74/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis.

Canvis de noms de municipis del País Valencià:

Accediu a la llista de la Viquipèdia que els registra


Normativa d’aplicació a la Franja de Ponent

Normativa vigent:

Tota la normativa vigent és continguda a l’Informe sobre cambio de nombre de un municipio y capitalidad y/o de una entidad local menor o de una entidad de población no constituída en una entidad local menor, de la Comisión de Toponimia de Aragón, del 7 de juliol de 2020.

ACORD normatiu 1/2023, de 27 de febrer, de l’Academia Aragonesa de la Lengua, sobre
la normativa d’ús ofcial del català d’Aragó.


Normativa d’aplicació a l’Alguer

Normativa vigent:

Constitució italiana, art. 131.
Legge Regionale 30 ottobre 1986, n. 58

Informació complementària a la seu electrònica de la Regione Autònoma de Sardigna.


Normativa d’aplicació al Carxe

Normativa vigent:

Ley 6/1988, de 25 de agosto, de Régimen Local de la Región de Murcia.

Informació complementària a la seu electrònica de la Región de Murcia.


Normativa d’aplicació al Principat d’Andorra

Normativa vigent:

Decret del 13-10-2010 d’aprovació del Nomenclàtor d’Andorra.

Decret del 16-2-2005 pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió de Toponímia d’Andorra.

Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial, de 16-12-99 (Art. 14).

Normativa històrica (no vigent):

Decret del 18-7-2007 de modificació de la grafia de topònims.


Normativa espanyola

Normativa vigent:

Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. (L’art. 35.2 fa eliminar les referències franquistes de la toponímia i l’odonímia).

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (Art. 2 a).

Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el Sistema Cartográfico Nacional (aprova el Nomenclátor Geográfico Básico de España).

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales. (arts. 26 a 30).

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. (Art. 11).

Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el funcionamiento del Registro de Entidades Locales. (Art. 3 i disposició addicional).

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. (Art. 14).

Compendi Normativa sobre nombres geográficos en España.

Normativa històrica (no vigent):

Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 17 de mayo de 1952. (art. 34).

Ley de 17 de julio de 1945 de Bases de Régimen Local. (Base 2ª).

Real Decreto de 27/06/1916, de Reforma de la Nomenclatura Municipal.

Real Orden de 24/02/1860 que regula l’hodonímia, Gaceta de Madrid núm. 59 de 28/02/1960

Circular de la Comisión de Estadística general del Reino que hace referencia a la rectificación del Nomenclator general de los pueblos de España y se dictan disposiciones para su cumplimiento. Gaceta de Madrid núm. 4 de 04/01/1859

Real decreto aprobando el Censo de la población de España, formado por la Comisión de Estadística general en consecuencia del empadronamiento de 1857. (instruccions sobre la publicació del “Nomenclàtor de los pueblos”) Gaceta de Mardid núm. 278 de 05/10/1858

Nomenclátor de los pueblos de España, formado por la Comisión de Estadística General del Reino. Publícase por orden de S.M. (No están comprendidas las provincias de América y Asia). Madrid, Imprenta Nacional, 1858.


Normativa internacional

Resolució IX/4 de la IX United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names (2007).

Convenció de la UNESCO per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, de 17 d’octubre de 2003.

Declaració Universal de Drets Lingüístics, 1996 (art. 32)


Butlletins oficials

Principat de Catalunya

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
Butlletí Oficial de la Província de Girona
Butlletí oficial de la Província de Lleida
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona

Illes Balears

Butlletí Oficial de les Illes Balears
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears

País Valencià

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana
Butlletí Oficial de les Corts Valencianes
Butlletí Oficial de la Província d’Alacant
Butlletí Oficial de la Província de Castelló
Butlletí Oficial de la Província de València

Aragó

Boletín Oficial de Aragón
Boletín Oficial de la Diputación de Huesca
Boletín Oficial de la Diputación de Teruel
Boletín Oficial de la Diputación de Zaragoza

Múrcia

Boletín Oficial de la Región de Murcia

Andorra

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra

Espanya

Boletín Oficial del Estado

França

Journal Officiel de la Répulique Française

Itàlia

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna